این بازیکنان را بشمارید ! حالا 12 نفر هستند یا 13 نفر ؟!